Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków ABGC, sobota 21.05.2016 r, godzina 16.00

Zarząd Stowarzyszenia Kultury Fizycznej "Amber Baltic Golf Club" z siedzibą w Kołczewie przy ul. Bałtyckiej 13 zawiadamia, że na podstawie § 13 ust. 2 Statutu "Amber Baltic Golf Club", zwołuje na dzień 21.05.2016 o godz. 16:00 (I termin)

WALNE ZGROMADZENIE

które odbędzie się w siedzibie klubu.

Porządek obrad:


1) Sprawy organizacyjne.
a) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
b) Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
c) Przyjęcie porządku obrad.
2) Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres kadencji – podjęcie uchwały.
3) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za okres kadencji – podjęcie uchwały..
4) Sprawozdanie Kapitana Klubu z działalności za rok 2015 – podjęcie uchwały.
5) Określenie kierunków działania Klubu w 2016 roku – podjęcie uchwały.
6) Rozpatrzenie absolutorium dla zarządu Klubu – podjęcie uchwały.
7) Wybór Komisji Skrutacyjnej – podjęcie uchwały.
8) Wybór Zarządu Klubu na kadencję obejmującą lata 2016 – 2020 – podjęcie uchwały.
9) Wybór Komisji Rewizyjnej na kadencję obejmującą lata 2016 – 2020 – podjęcie uchwały.
10)  Wybory Kapitana Klubu, Członków Komisji Sportowej i Reprezentantów Amber Baltic Golf Club do Polskiego Związku Golfa na rok 2016 – podjęcie uchwał.
11) Wolne wnioski
12)  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Informujemy, iż w przypadku braku quorum II termin Walnego Zgromadzenia ustalony jest na 21.05.2016 o godz. 16:30

Żegnamy Leszka Gąseckiego

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w sobotę 7 maja odszedł na zawsze nasz przyjaciel Leszek Gąsecki, długoletni członek zarządu klubu Amber Baltic Golf Club, prawnik i golfista. Poznaliśmy go jako mądrego, prawego i szlachetnego człowieka.

 Łączymy się w bólu z żoną Elżbietą i całą rodziną. Przyjmijcie od nas wyrazy szczerego współczucia. Niełatwo znaleźć słowa pociechy w tak trudnych dniach. Życzymy siły do przetrwania tych smutnych chwil. Mamy nadzieję, że czas złagodzi poczucie straty.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 13 maja 2016 r o godz. 14:00 na  Cmentarzu  Starym w części katolickiej przy  ul. Ogrodowej 39/43  w Łodzi.
 
 Będzie nam Ciebie Leszku bardzo brakować, odpoczywaj w pokoju.

Z wyrazami żalu,
Członkowie i  Zarząd Amber Baltic Golf Club

Wakacyjny Super Puchar Golfowy

Znamy już załozenia jednego z najważniejszych Turniejów tegorocznego lata. Od dziś można się do niego wpisywać na stronie Polskiego Związku Golfa w zakładce turnieje. Turniej jest wliczany do rankingu PZGolf z IV kategorią.

Data: 02.07.2016

Format: 18 dołków stableford brutto i netto

Zgłoszenia do turnieju: w recepcji ABGC do 01.07 do godz. 15:00

Tees: Panowie żółte tee, panie oraz juniorzy i juniorki do lat 12 (w dniu zawodów) czerwone tee.

Kategorie: Netto:

1 miejsce stableford – zwycięzca turnieju

2,3 miejsce stableford

Brutto:

1,2,3 miejsce stableford

Nearest to the pin

Longest drive

Opłaty:

      • 70 PLN członkowie ABGC

  • 100 PLN członkowie BPGC, MLGC, KGCC, ŁG&R, WKG i ZGK

70 PLN juniorzy członkowie jw.

  • 160 PLN pozostali golfiści, 120 PLN - juniorzy

 

 

Runda treningowa - 90 zł.

Opłata wpisowa obejmuje: rundę turniejową, wodę 0,5l na starcie oraz obiad.

Informacja dla członków Amber Baltic Golf Club i środowiska golfowego w Polsce

 W związku z licznymi zapytaniami naszych członków oraz graczy z innych klubów zrzeszonych w PZG, mając na uwadze liczne publikacje w Internecie i prasie pojawiające się od jesieni 2015 opisujące sytuację prawną i finansową pola golfowego Amber Baltic pragniemy niniejszym wyjaśnić wszystkie wątpliwości oraz rozwiać obawy co do funkcjonowania pola golfowego w 2016 i przedstawić poniżej prawdziwą sytuację.

 Pole golfowe funkcjonowało i będzie działać również w 2016, tak jak to miało miejsce przez ostatnie lata, pomimo jawnie wrogich działań i tzw. czarnego PR prowadzonego od 2013 przez osoby związane z firmami Centurio, Avi Havi, Golf Dollar Oil Development, Torrineum a ostatnio Działka 89. Działania te mają na celu stworzenie fałszywego wrażenia o prawnych i finansowych problemach zagrażających działalności pola a tym samym stanowią działania na szkodę Golf Amber Baltic Sp. z o.o. (GAB).

 W rzeczywistości sytuacja przedstawia się odwrotnie. Golf Amber Baltic dzierżawiący nieruchomość pola golfowego od Agencji Nieruchomości Rolnej od 1996 posiada, jako jedyny podmiot, pełną ochronę prawną posiadania wszystkich działek znajdujących się w obrębie pola golfowego, szczególnie spornej działki 89 i działek drogowych SP oraz gminnych. Posiadanie zabezpieczone jest prawomocnymi i ostatecznymi postanowieniami sądów w Szczecinie, o czym wielokrotnie informowaliśmy w 2013 i 2015 roku. Każdorazowe naruszanie posiadania przez osoby związane z w/w spółkami stanowi świadome naruszanie prawa i podlega ściganiu.

 Stan prawny działki 89 ulegał ewolucji od czasu podpisania pierwszej umowy dzierżawy pomiędzy GAB a gminą Wolin w 1996 na okres 30 lat tj. do 2026 włącznie. Najpierw w 2013 bez poinformowania GAB o swoim zamiarze Burmistrz Wolina wydzierżawił działkę 89 spółce Centurio, po tym jak bezzasadnie uznał umowę dzierżawy z 1996 za rozwiązaną. Następnie w 2014 sprzedał działkę firmie Avi Havi , która w styczniu 2015 przeniosła własność na Golf Dollar Oil Development. W sierpniu 2016 działkę te nabyła nowa spółka: Działka 89. Wszystkie ww. firmy są powiązane osobowo i kapitałowo oraz reprezentowane w toczących się sprawach sądowych przez tych samych pełnomocników.

 Zarówno umowa dzierżawy z Centurio jak i kolejne umowy sprzedaży realizowane były z pełną świadomością wady prawnej, jaką był brak dostępu działki 89 do drogi publicznej. Drogi ujawnione w rejestrze mają charakter dróg wewnętrznych i fizycznie nie były nigdy wyznaczone, zgodnie z projektem budowlanym z 1991 były zajęte na cele pola golfowego. Dostęp do działki 89 może odbyć się jedynie za zgodą GAB, o czym ww. spółki były informowane we wszystkich umowach i aktach notarialnych. Pomimo tych uwarunkowań zarówno firma Centurio w 2013 jak i Golf Dollar Oil Development w 2015 bezprawnie wjeżdżały na teren pola golfowego, zajmując i bezprawnie okupując działkę 89. W konsekwencji postanowień sądów obie ww. firmy jak i ich ruchomości zostały skutecznie usunięte z działki 89 przez komorników. Taki sam tryb usunięcia zostanie zastosowany do każdej nowej firmy, która pojawi się bezprawnie na działce 89.

 Częste zmiany właściciela działki 89 wynikają z faktu, że każdy nowy właściciel jest decyzją sądu pozbawiany prawa prowadzenia działalności i przebywania na terenie całego pola golfowego. GAB każdorazowo informuje kolejnych nowych właścicieli o istniejących ograniczeniach w prawie własności.

 Od 2013 z wniosku GAB trwa postępowanie przeciwko Burmistrzowi Gminy Wolin o ustalenie ważności umowy dzierżawy z 1996, która została uznana za nieobowiązującą. Rozstrzygnięcie tej jak i wszystkich innych postępowań sądowych utrudnia działanie ww. firm polegające na wnioskowaniu o wyłączenie kolejnych składów sędziowskich wyznaczonych do orzekania. Taka praktyka ma na celu przedłużanie postępowań i uniemożliwienie szybkiego, prawomocnego rozstrzygnięcia. W kwestii ważności umowy dzierżawy działki 89 jesteśmy przekonani o korzystnym dla GAB rozstrzygnięciu i uznaniu ważności umowy do 2026 .

 Podobnie jest w postępowaniu o ogłoszenie upadłości GAB - ze względu na dwukrotne wnioski o wyłączenie składów sędziowskich nie odbyło się merytoryczne rozpoznanie wniosku. Sytuacja finansowa GAB jest stabilna i w 2015 roku spółka odnotowała zysk oraz reguluje swoje zobowiązania na bieżąco. Wniosek o ogłoszenie upadłości wpisuje się w scenariusz wrogich działań grupy ww. spółek. Również ze względu na brak dostatecznego uzasadnienia, umorzone zostały prowadzone w prokuraturze w Szczecinie dwie sprawy z wniosku Centurio (szeroko opisywane w prasie), dotyczące przekroczenia uprawnień przez urzędników ANR oraz działania zarządu GAB na szkodę tzw. wierzycieli. Oba wnioski złożone przez Centurio miały na celu wywołanie wrażenia istnienia niejasnych okoliczności prawnych w funkcjonowaniu GAB. Podobne działania zostały podjęte w stosunku do sponsorów turniejów golfowych rozgrywanych w 2013, 2014 i 2015 w ABGC – głównie Polonii, grożąc bezpodstawnymi sankcjami finansowymi za korzystanie z działki 89. Analogiczne groźby wysuwane są w stosunku do członków stowarzyszenia Amber Baltic Golf Club i innych graczy korzystających z pola golfowego, tak w Internecie jak i w formie ulotek.

 Pragniemy wyjaśnić, że jedynym adresatem jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania z działki 89 jest GAB, o czym wszystkie ww. spółki są informowane. Z tego tytułu kierują one do GAB noty obciążeniowe za bezumowne korzystanie z działki 89, jednak nie zdecydowały się na skuteczne przeprowadzenie postępowania sądowego o zapłatę, ze względu na bezzasadność takiego roszczenia. W świetle sądowej ochrony posiadania działki 89 przez GAB roszczenia kierowane pod adresem graczy są całkowicie bezpodstawne i nie powinny być przedmiotem ich troski.

 Od 2014 r. w związku z toczącym się konfliktem i postępowaniami sądowymi GAB zleciła Spółce Amber Baltic Golf Management (ABGM) zadanie zarządzania polem golfowym. Tym samym GAB ograniczyła swoją działalność do realizacji umowy dzierżawy z ANR, w tym ustalenia zasad zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych. Operacyjną działalność GAB przekazała firmie ABGM, z którą GAB jest powiązana kapitałowo.

 W kwestii umowy dzierżawy z ANR pragniemy poinformować, że w 2011 GAB wystąpiła do OT ANR w Szczecinie z wnioskiem o rozpoczęcie procedury sprzedaży nieruchomości, deklarując chęć wykupu nieruchomości oraz przeprowadzenia niezbędnych i koniecznych inwestycji po dwudziestu latach istnienia pola golfowego. W wyniku długotrwałej procedury sprzedaży dopiero w 2015 r. doszło do trzech otwartych przetargów sprzedaży nieruchomości. Do przetargów nie zgłosił się żaden oferent, zaś GAB zrezygnowała z prawa pierwokupu przede wszystkim ze względu na eskalację konfliktu wokół działki 89. Tym niemniej w czerwcu 2015 roku GAB zdecydowała się złożyć wiążącą ofertę wykupu nieruchomości, która nie została przyjęta przez OT ANR ze względu na przedawnienie się w międzyczasie operatu szacunkowego. Obecnie oczekujemy na decyzję ANR, co do podjęcia decyzji o sprzedaży i ustaleniu nowych warunków sprzedaży nieruchomości. Prawną możliwość sprzedaży skomplikowało uchwalenie ustawy o ograniczeniu w obrocie gruntami rolnymi, przyjętej przez Sejm w kwietniu 2016 r. Teren pola golfowego składający się głównie z gruntów rolnych, podlega ograniczeniom przyjętym w ww. ustawie. Ostatecznej decyzji ANR podziewamy się do końca czerwca 2016 r.

 W kwestii stosunków GAB z Gminą Wolin, wielokrotnie poruszanych w przez ww spółki, pragniemy poinformować, że w marcu 2016 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie uchyliło wszystkie decyzje Burmistrza Wolina dotyczące podatku od nieruchomości za lata 2010-2014. Tym samym SKO utrzymało w mocy korekty deklaracji podatku od nieruchomości złożone przez GAB. Uchylenie decyzji przez SKO skutkuje wystąpieniem istotnej nadpłaty na korzyść GAB w podatku od nieruchomości za lata 2010-2014. Zwrot nadpłaty podatku za 2010 stał się wymagalny .

 Mamy nadzieję, że powyższa informacja, choć stosunkowo obszerna, stanowi odpowiedź na większość pytań i wątpliwości sygnalizowanych przez naszych członków i zainteresowanych golfistów. Jednakże ze względu na dość skomplikowaną materię poruszanych w niej spraw, nie wyczerpuje wszystkich aspektów. W przypadku potrzeby dalszego wyjaśnienia prosimy o kontakt z recepcją klubu.

 Korzystając z okazji pragniemy podziękować członkom ABGC za zaufanie w okresie przerwy zimowej i zapraszamy do aktywnego udziału w życiu naszego klubu. Członków innych klubów oraz golfistów zapraszamy do korzystania z naszego pola. Zapewniamy, że turnieje i imprezy sportowe zaplanowane na rok 2016 odbędą się zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 

Kołczewo, 30.04.2016 r.

Zarząd Golf Amber Baltic Sp. z o.o.

Wyjątkowa Majówka w Amber Baltic Golf Club

W związku z licznymi sugestiami graczy w majówkowych turniejach postanowiliśmy podzielić graczy na dwie równe kategorie handicapowe i przyznać nagrody w obu tych kategoriach. Zakres handicapowy obu kategorii zostanie podany w przeddzień turnieju, w zależności od rozkładu handicapów uczestników. 1 maja 2016 roku odbędzie się największe tegoroczne Demo-Day w naszym regionie, to wyjątkowa okazja do odwiedzin w naszym klubie.

ABGC zaprasza na cykl trzech turniejów w okresie 1-3.05.2016.

 1. XIII Turniej Zjednoczonej Europy, w dniu 1 maja - niedziela

 18 dołków, stableford brutto i netto.

 Zgłoszenia do turnieju: W recepcji Amber Baltic Golf Club do 30.04 do godz. 15:00

 Nagrody: I, II, III miejsce stableford netto, W DWÓCH KATEGORIACH HANDICAPOWYCH , I, II, III miejsce stableford brutto,
 konkurs Longest drive na dołku nr 18
 
Opłaty:
 Członkowie  ABGC 70,-
 Członkowie BPGC, MLGC, KCC, GKG, G&R 100,-

 Goście 160,-
 Goście juniorzy 100,-
 Opłata wpisowa zawiera: rundę turniejową, wodę 0,5l na starcie oraz obiad

W czasie trwania turnieju w godzinach 10.00 - 19.00 odbędzie się największe demo day nad morzem w sezonie wiosna 2016! Zapraszamy na niedzielę 1 maja na driving range. Do testowania najnowsze modele kijów uznanych producentów: Titleist, TaylorMade, Mizuno, Callaway, NikeGolf, Cobra, Wilson Staff, Cleveland. Podczas imprezy nieodpłatny Club Fitting dla każdego chętnego. Profesjonalny dobór parametrów kijów golfowych, w odniesieniu do indywidualnych predyspozycji gracza. Sesje fittingowe prowadzone są przez profesjonalnych ekspertów, m.in. Michała Bajerskiego certyfikowanego przez FlightScope Academy. Więcej informacji na stronie: www.DemoDay.pl
Rezerwacji dogodnego dla Państwa terminu można dokonywać telefonicznie,  pod numerem 509 247 368 lub mailowo Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


2. Mistrzostwa ABGC Parami, w dniu 2 maja - poniedziałek

18 dołków better ball brutto i netto ¾ HCP każdego gracza

Zgłoszenia do turnieju: w recepcji ABGC 01.05. do godz. 15:00

Nagrody: I miejsce brutto, I, II, III miejsce netto, I miejsce netto kategoria Open

Opłaty:
Członkowie ABGC 60,-
Członkowie MLGC, BPGC, KCC, GKG, G&R 90,-

Goście 130,-
Goście juniorzy 80,-

Opłata wpisowa zawiera: rundę turniejową, kanapkę i wodę na starcie oraz obiad


3. XV Turniej  Konstytucji 3 Maja o Puchar Burmistrza Międzyzdrojów, w dniu 3.05. - wtorek

18 dołków stroke play brutto i netto

Zgłoszenia do turnieju: w recepcji Amber Baltic Golf Club do 02.05. do godz. 15:00

Nagrody: I, II, III miejsce stroke play brutto, I, II, III miejsce stroke play netto, W DWÓCH KATEGORIACH HANDICAPOWYCH ,
konkurs Nearest to the pin na dołku nr 14.


Opłaty:
Członkowie  ABGC 70,-
Członkowie BPGC, MLGC, KCC, GKG, G&R 100,-

Goście  160,-
Goście juniorzy 100,-
Opłata wpisowa zawiera: rundę turniejową, wodę 0,5l na starcie oraz obiad

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

You are here: AKTUALNOŚCI
ISTNIEJEMY OD 1993 ROKU. W SWOJEJ HISTORII GOŚCILIŚMY WIELE TURNIEJÓW O RANDZE MISTRZOWSKIEJ