Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

STATUT AMBER BALTIC GOLF CLUB

 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia Ogólne

 

§1

 

1. Klub nosi nazwę "Amber Baltic Golf Club" zwany w dalszej części statutu Klubem.

 

2. Klub działa w oparciu o Ustawę z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104, wraz z późniejszymi zmianami), Ustawę z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113, wraz z późniejszymi zmianami) oraz niniejszy Statut.

 

§2

 

Klub ma prawo używania własnej odznaki-wyróżniającego znaku graficznego i pieczęci według obowiązujących przepisów.

 

§3

 

Terenem działania Klubu jest obszar Polski, a jego siedzibą jest Kołczewo.

 

§4

 

Działalność Klubu opiera się przede wszystkim na działalności społecznej. Pełnienie funkcji we władzach Klubu nie może być płatne, co nie wyklucza zwrotu kosztów ponoszonych przez członków władz w związku z wykonywaniem konkretnych zadań.

 

§5

 

1. Klub może zrzeszać się w związki stowarzyszeń kultury fizycznej.

 

 

 

ROZDZIAŁ II
Cele Klubu i sposoby ich realizacji.

 

§6

 

Celem Klubu jest:

- organizacja i popularyzacja sportu golfowego;

- rozwijanie i ochrona zasad sportu golfowego;

- propagowanie i wspieranie ćwiczeń wyczynowego sportu golfowego.

 

 

 

§7

 

Sposobem realizacji założonych celów statutowych, będzie podejmowanie wszelkich dostępnych, a zgodnych z prawem, środków działania, a w szczególności:

 

- dobór członków Klubu, spełniających wszelkie kryteria przyjęte dla wysokiego poziomu kultury, etyki i godności;

 

- budowanie, eksploatacja i utrzymywanie w należytym stanie obiektów, urządzeń sportowych i sprzętu golfowego;

 

- prowadzenie działalności szkoleniowej, wychowawczej i promocyjnej sportu golfowego;

 

- prowadzenie działalności informacyjnej;

 

- organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych;

 

- prowadzenie działalności gospodarczej na cele statutowe i gromadzenie funduszy z innych źródeł, w tym: pobieranie opłat wpisowych i rocznej opłaty członkowskiej, dotacje, subwencje, darowizny i zapisy;

 

- współdziałanie z innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej tak krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi sportu golfowego.

 

 

ROZDZIAŁ III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

 

§8

 

1. Członkowie Klubu dzielą się na:

 

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

 

2. Członkami Klubu mogą być obywatele polscy lub obcokrajowcy, którzy mają stałe zameldowanie w Polsce lub poza jej granicami.

 

3. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i reprezentuje wysoki poziom kultury, etyki i honoru, o ile:

 

a) wniesie do Zarządu pisemną deklarację o przyjęcie w poczet członków  Klubu;

b)  zostanie przyjęta w drodze uchwały przez Zarząd;

c) zostanie uiszczona przez kandydata opłata wpisowa i członkowska.

 

4. Przyjęciu w poczet członków Klubu nie stoi na przeszkodzie posiadanie członkostwa w innych krajowych lub zagranicznych klubach golfowych.

 

5. Członek zwyczajny ma prawo do:

 

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu;

b) udziału w Walnym Zgromadzeniu Klubu z prawem głosowania;

c) udziału w imprezach organizowanych przez Klub na zasadach określonych w regulaminach ustanowionych przez Zarząd;

d) składania wniosków do władz Klubu;

e) ochrony swoich praw przez Klub.

 

Uprawnienia wynikające z pkt. a i b ust. 5 mogą być wykonywane tylko po uiszczeniu całkowitej składki rocznej. Jeżeli Zarząd obniży składkę roczną zgodnie z § 8 ust. 6 pkt. g, składka musi być uiszczona w wysokości określonej przez Zarząd. Pod pojęciem składki należy rozumieć wszystkie składki, również takie, które ograniczają bądź zawieszają pewne prawa członkowskie.

 

 

6. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 

a) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Klubu;

b) propagowania sportu golfowego;

c) zaniechania wszelkiej działalności, która mogłaby doprowadzić do naruszenia dobrego imienia Klubu lub jego celów;

d) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Klubu;

e) brania czynnego udziału w pracach Klubu, chronienia i szanowania sprzętu, urządzeń Klubu oraz zwalczania przejawów marnotrawstwa;

f) uczestniczenia - stosownie do możliwości - w imprezach sportowych organizowanych przez Klub;

g) uiszczania opłaty wpisowej oraz składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd. W wyjątkowych wypadkach Zarząd może odroczyć, obniżyć lub umorzyć opłatę wpisową i składkę członkowską.

 

§9

 

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne oraz osoby fizyczne, krajowe lub zagraniczne zainteresowane i popierające działalność Klubu.

 

2. Członek wspierający zostaje przyjęty do Klubu na podstawie uchwały Zarządu podjętej po przedłożeniu pisemnej deklaracji kandydata.

 

3. Członek wspierający posiada  prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem praw wyborczych oraz prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.

 

4. Członek wspierający opłaci składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Zarząd.

 

5. Członek wspierający jest reprezentowany w Klubie przez swojego przedstawiciela.

 

§10

 

1. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd dla osób fizycznych szczególnie zasłużonych dla Klubu.

 

2. Członkiem honorowym mogą być również cudzoziemcy mający stałe zamieszkanie w Polsce lub poza jej granicami.

 

3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem praw wyborczych oraz prawa głosu na walnym Zgromadzeniu.

 

4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

§11

 

1. Członkostwo ustaje  w przypadku:

 

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego do Zarządu na piśmie;

b) wykluczenia z Klubu decyzją Zarządu podjętą zwykłą większością głosów, w przypadku działania na szkodę Klubu, nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Klubu oraz niepłacenia składek członkowskich do końca marca każdego roku;

c) utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,

d) utraty zdolności do czynności prawnych;

e) rozwiązania lub likwidacji Klubu;

f) śmierci członka.

 

2. Od decyzji Zarządu Klubu pozbawiającej członkostwa Klubu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie winno być złożone na piśmie - poprzez Zarząd - w terminie 30 dni od ogłoszenia decyzji. Za datę ogłoszenia przyjmuje się osobiste pokwitowanie odbioru decyzji, względnie datę doręczenia listu doręczonego za pośrednictwem poczty. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez Walne Zgromadzenie, członek Klubu zostaje zawieszony w prawach członkowskich.

 

3. Składki członkowskie i  opłata wpisowa na rzecz Klubu nie podlegają zwrotowi po ustaniu członkostwa.

 

 

ROZDZIAŁ IV
Władze Klubu

 

§12

 

1. Władzami Klubu są:

 

1) Walne Zgromadzenie,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym. O sposobie głosowania decyduje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.

 

§13

 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Klubu.

 

2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz do roku w terminie do 31 maja każdego roku, a nadto w razie potrzeby z własnej inicjatywy, na żądanie lub na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków.

 

3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 

1) ustalanie programu działania Klubu,

2) wybór i odwoływanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków tych władz,

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) udzielanie absolutorium Zarządowi Klubu,

5) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Klubu.

 

4. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni,  wspierający i honorowi, z tym, że członkowie honorowi i wspierający nie posiadają prawa głosu ani praw wyborczych. Członkowie wspierający i honorowi mogą występować z głosem doradczym.  Zarząd może zaprosić inne osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

 

5. Walne Zgromadzenie jest prawomocne o ile jego członkowie (uprawnieni do głosowania) zostali zawiadomieni listami poleconymi lub mailami wysłanymi na czternaście dni przed jego terminem ze wskazaniem porządku obrad.

 

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością oddanych głosów przy obecności przynajmniej 50%+1 członków Klubu uprawnionych do głosowania z wyjątkiem spraw dotyczących zmian Statutu, wyboru i odwołania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków tych władz, a także rozwiązania Klubu – w tych przypadkach wymagana jest większość ¾ głosów.

 

7. W przypadku braku wymaganego quorum obecności, o którym mowa w ust. 6, Walne Zgromadzenie zwoływane jest w drugim terminie, tj. trzydzieści minut po jego pierwszym terminie. Walne Zgromadzenie zwoływane w drugim terminie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania członków Klubu.

 

8. Członkowie zwyczajni mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście

 

9. Sposób, zasady prowadzenia i dokumentowania posiedzeń Walnego Zgromadzenia określa jego regulamin.

 

§14

 

1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków powołanych i odwołanych przez Walne Zgromadzenie.

 

2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu oraz ustala funkcje pozostałych Członków Zarządu.

 

3. Do reprezentacji Klubu, do składania w jego imieniu oświadczeń, podpisywania i podejmowania zobowiązań  wymagane jest działanie łącznie dwóch członków Zarządu Klubu.

 

4. Do kompetencji Zarządu Klubu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji innych władz Klubu, a w szczególności:

 

a) bieżące kierowanie pracami Klubu,

b) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia oraz wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej,

c) opracowywanie programów działalności Klubu,

d) ustalanie okresowych planów działalności oraz preliminarzy budżetowych,

e) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,

f) podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia Klubu do związków stowarzyszeń kultury fizycznej,

g) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członka oraz ustania członkostwa Klubu,

h) nadawanie godności członka honorowego,

i) wyróżnianie członków Klubu,

j) powoływania komisji problemowych oraz ustalania dla nich zasad działania.

k) zatwierdzanie regulaminów dotyczących działalności Klubu,

l) ocena działalności członków Klubu.

 

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej 50% członków Zarządu. Przy równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub członka Zarządu w przypadku gdy przewodniczy on posiedzeniu Zarządu.

 

6. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej dwóch osób,  Walne Zgromadzenie przeprowadza wybory uzupełniające.

 

7. Zarząd sporządza projekt regulaminu swojego działania, który przedstawia do uchwalenia Walnemu Zgromadzeniu.

 

8. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane również w drodze głosowania telefonicznego, drogą poczty elektronicznej i faksu

 

§15

 

1. Komisja rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

 

2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

 

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

 

4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie przeprowadza wybory uzupełniające.

 

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności 50% członków Komisji. Uchwały dotyczące przyjęcia sprawozdania Komisji oraz w sprawie wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium wymagają jednomyślności przy 100% obecności członków Komisji Rewizyjnej.

 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

 

7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 

- przeprowadzenie co najmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności Klubu i występowanie do Zarządu z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi;

- składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu oraz zgłaszanie wniosków sprawie absolutorium dla Zarządu.

 

 

ROZDZIAŁ V
Działalność gospodarcza

 

§16

 

1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą, wspomagającą osiąganie celów statutowych,

 

2. wszystkie dochody z prowadzonej działalności gospodarczej będą przeznaczane na cele statutowe Klubu.

 

ROZDZIAŁ VI
Majątek Klubu

 

§17

 

1. Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze pomniejszone o wierzytelności.

 

2. Majątek Klubu powstaje i składa się ze:

 

a) opłat wpisowych i składek członkowskich,

b) dotacji, darowizn, zapisów i subwencji,

c) dochodów z majątku Klubu,

d) wpływów z działalności gospodarczej,

 

ROZDZIAŁ VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

 

§18

 

1. Zmiana Statutu bądź rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia zwołanego przynajmniej na czternaście dni przed terminem posiedzenia, z podaniem porządku obrad, powziętej większością  3/4 oddanych głosów, przy obecności co najmniej 50% + 1 liczby członków uprawnionych do głosowania.

 

2. Przypadku braku quorum obecności, o której mowa w ust.1, Walne Zgromadzenie zwoływane jest w drugim terminie, tj. pół godziny po jego pierwszym terminie. Walne Zgromadzenie zwoływane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych, uprawnionych do głosowania członków Klubu.

 

§19

 

W przypadku rozwiązania Klubu uchwała Walnego Zgromadzenia określa przeznaczenie majątku pozostałego po Klubie.

 

You are here: CLUB MEMBERSHIP Statut ABGC
ISTNIEJEMY OD 1993 ROKU. W SWOJEJ HISTORII GOŚCILIŚMY WIELE TURNIEJÓW O RANDZE MISTRZOWSKIEJ