Zarząd Stowarzyszenia Kultury Fizycznej "Amber Baltic Golf Club" z siedzibą w Kołczewie przy ul. Bałtyckiej 13 zawiadamia, że na podstawie § 13 ust. 2 Statutu "Amber Baltic Golf Club", zwołuje na dzień 02.05.2018 o godz. 17:00 (I termin)

 

WALNE ZGROMADZENIE

które odbędzie się w siedzibie klubu.

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne.

a)  Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

 1. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2017.
 5. Sprawozdanie Kapitana Klubu z działalności za rok 2017.
 6. Określenie kierunków działania Klubu w 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwał w zakresie:
  1. Udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu,  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.
  2. Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017,
  3. Zatwierdzenia sprawozdania Kapitana Klubu za rok 2017,
  4. Zatwierdzenie kierunków działania Klubu na rok 2018.
 8. Powołanie sekcji juniorskiej Amber Baltic Golf Club – podjęcie uchwały.
 9. Wybory Kapitana Sportowego Klubu – podjęcie uchwały.
 10. Wybory Członków Komisji Handicapowej i Reprezentantów Amber Baltic Golf Club  

do Polskiego Związku Golfa na rok 2018 – podjęcie uchwał.

 1. Informacja przedstawiciela firmy zarządzającej polem golfowym dotycząca współpracy z Amber Baltic Golf Club.

10) Wolne wnioski.
11) Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

 

Informujemy, iż w przypadku braku quorum II termin Walnego Zgromadzenia ustalony jest na 02.05.2018 o godz. 17:30